20 cene telephoonleiding worden aangelegd die stoomgemaal en zeesluis met den zetel van het hoogheemraadschap te Delft en met de voornaamste in- en uitlaatsluis de vijf sluizen genaamd verbindt; terwijl gelijke verbinding met den gemeentetelephoon zal worden tot stand gebracht. Het vorenstaande kortelijk samentrekkende blijkt daaruit, dat de gemaakte werken ten doel hebben om zooveel eenigs- zins mogelijk is, dagelijks eene hoeveelheid van omstreeks 200,000 M3. water door de Haagsche grachten te voeren en dat ze er op zijn ingericht om dat te kunnen doen onder nagenoeg alle omstandigheden. Geschiedt dit werkelijk, dan wordt ondersteld dat het grachtwater niet meer met rioolwater zal kunnen worden vereenzelvigd en dat dus die dagelijksche loozing reeds op zich zelve geen enkel bezwaar behoeft op te leveren. Het is intusschen genoegzaam bekend dat de gemeente de wijze en de mate van verversching niet in hare hand heeft: maar zoowel in het gebruik der sluis, als in dat van het stoom gemaal aan een scherpe contröle van Delfland is onderworpen. Op welke wijze ook de gemeente in den bestaanden toestand ver betering zou willen brengendie contröle was niet te ontgaan zoolang den Haag een deel van Delfland blijft uitmaken. Er is echter geen enkele reden om te onderstellendat het hoogheemraadschapsbestuur niet zoude medewerken om het werk te doen slagen. Delfland toch heeft, zooals reeds werd gezegdbij den aanleg dezer werken een overwegend belang. Zijne loozingsmiddolen laten nog te wenschen over en de sluis te Scheveningen verzekert eene uitwatering niet alleen op lager ebbe, maar die van hooge bovenrivierstanden onaf hankelijk is. Bovendien wordt thans Del Hand's boezem door het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 91