laag. V^illem 23 R. Bilderdijk’s Vertrek uit [Den R. In den Generaalen Index op de resolutien van Gecommit teerde raaden», berustende op liet Rijks-archief, lezen we op 23 Mei 1631, bladz. 852: Op ’t vertoonde by den Auditeur wegens de Reekenkamer dat repareeren het wapen van den Keizer en Spagne voor de voorpoorte door ouderdom vergaan; de Souverainiteit van Holland niet bestaande by Keizer of Koning, maar Wette- lyk aan de Staaten, in de beste en cierlykste form Hollands wapen in de plaats stellen. De resolutien ontbreken van de jaren 1624'40. Den Haag. In N°. 3, voor Woensdag 15 April 1795, der Haagsche Courant, lezen we de volgende advertentie: Alle de geenenwelke iets te pretendeeren hebben van Mr. Willem Bilderdyk, advocaat, gewoond hebbende in ’sHage, doch voor zyn vertrek uit deeze Provintie deszelfs Huisvrouw tot het waarneemen der zaaken van zynen Boedel by behoorlyke Procuratie gemachtigt hebbende, worden ver zocht daar van ten spoedig sten opgaave te doen, ten Comp- toire van den Advocaat Mr. J. van der Lindenin de Eerste Wagestraat, in ’sHage. Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 94