25 onfeilbare geheimen te bezitten en liet volste recht te hebben deze ten eigen bate te veilen. Zoo diep zit het geloof aan geheimenissen den mensch in merg en been. Duizend voor beelden kunnen tot staving aangevoerd wordenedoch éen is afdoende: de uitnemende Boerhaave verdiende een aardige kluit gelds met zeker geheimmiddelen hoewel niet geloo- vende aan de levenverlengende elixers, deed hij toch zijn voordeelin dubbele beteekenismet de bekende overlevering van den stokouden Koning David. In onzen tijd echter zijn de geleerden van een tegenovergesteld gevoelen en overhaasten zich om hun ontdekkingen wereldkundig te maken. Dies diem docet is de leus, hetgeen overgezet zijnde beteekent, dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. Zij hebben ons gezegend met de alomtegenwoordige bacteriedie, schijn dood met het stof der eeuwen vermengd, het leven van den snuffelenden Archivaris bedreigt; maar tegen haar is hij door de kracht der gewoonte als verstaald: «Immuniteit», doceert de Man die het vat, Bespot zich-zelfdaar ’t V r ij d o m is en gevat. 1 Maar de geleerde heeren bestrijden uit volle overtuiging alles wat naar kwakzalverij zweemt; toch zal het wel een aantal eeuwen duren voor de massa bekeerd is, want de marktschreeuwer is een echte menschenkenner en weet de gevoelige snaar te tokkelen van boeren en buitenlui om Immunitas beteekent vrijdom (van lasten, en derg.); in den mond van den Geneesheer onvatbaarheid (voor besmetting, voor vergiftige stoffen), wat het volk zoo eigenaardig zegt: het heeft geen vat op ’em. Verg, mijn opstellen in De Tijdspiegel 1885, I, blz. 126, en id. 1886, II, blz. 444.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 96