28 wammes), luilak zijn woorden van bijna gelijke strekking en waarde en komen overeen met luiaard of niets-doender. Volgens de samen stelling is luilak zooveel als luie valschaard of valsche luiaard; valsch in den zin van ongetrouw, nalatig. De Scheveningsche Kermis is sedert 1882 afgeschaft. punt was de westzijde van het Stadhuis en het doel de belegering van wijlen het ontsierende houten torentje (beter overtrek of housse), dat tegen het schoone gebouw was ge plakt. Zij maakten een leven als een oordeelvochten zonder ophouden om den voorrang, daar slechts aan een twaalftal uitverkorenen werd vergund de planken te betreden. Zoodra de Sint-Jacob half-een speelde ging het poortje open onder een oorverscheurend gejuichen het gedrang was zoo hevig, dat de boutigste politieman niet bij machte was den stroom bij nummer dertien te stuiten. Met klokkeslag half een trokken de twaalven aan de bel met een kracht en een vuur, dat de stad er van daverde tot éen uur: dat was het toeken voor landloopers, vagebonden en derg. om deWagen- brug vrijelijk te betreden naar de stads-zijde. Het spreek woord «hij gaat de Wagenbrug over» heeft echter de omgekeerde beteekenis. Met het klimmen der jaren kraakte en schudde en wag gelde het getimmerte meer en meer, redenen waarom het is afgebroken en op de Gemeentewerf geborgen. Later met de vermolmde planken is bij verrassing de Kermis tevens opgeruimd. Met oorlof van den Hove van Holland stonden op Bui tenhof en Plaats de spullen; en er achter vrouwen en mannen met stalletjes voorzien van ververschingenzooals

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 99