23 III. Het is de twaalfde dag van Lentemaand 1459. De toren der parochiekerk heeft zoo even het middaguur aangegeven. Alle handwerksgezellen haasten zich naar hunne woningen om zich door den warmen middagkost voor hun verdere dag taak te versterken. Zij die het dorpshuis niet voorbij behoeven te gaanvinden weinig aanleiding om hun tred in te korten. Vooreerst was het echt Maartsch weeren ten andere was er niets op hun weg, dat daartoe aanleiding kon geven. Zij alleendie hunne woningdoor langs het Hof te gaan, moesten bereiken, zagen ter loops naar de kraampjes, die daar waren opgeslagen en allerlei koopwaar hadden uit gestald. Bovenal kon een vreemd Sinjeur uit Brabant de aandacht hebben getrokkenomdat hij met schorre stem den volke ver kondigde, dat hij allerlei medicamenten, ter genezing van de meest uiteenloopende kwalen te koop hadwelkezon derling genoeg, uit dezelfde pot of flesch hun oorsprong schenen te nemen. Toch hadden de praatjes van Sinjeur Valoos ditmaal niet veel aantrekkingskracht. Hij was reeds sedert lang bekend, en zijn snoeven bezat dus niet den prikkel der nieuwheid om veeltoeschouwers te trekken. Slechts zieken, manken en kreupelen, die bij den barbier-chirurgijn geen heul hadden gevonden, raadpleegden hem, waaronder zoo nu en dan een persoon voorkwam, die door zijn pijnlijke trekken en den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 106