43 natuur was oorzaak dat zijn ziekbed geen stervenssponde was geworden. Aagte gaf echter der Heilige Maagd de eere. De barbier geloofde dat zijne veelvuldige aderlatingen en koppen den zwakke nieuwe levenssappen hadden geschonken, terwijl Gijs van Maestricht de genezing weder aan eene geheel andere reden meende te mogen toeschrijven. Hij, de forsch ge bouwde man. voor wien het zwaar gebrouwen bier eene levensbehoefte washad met GeerteAelbrecht Gilles dochter uit het rustend Weefgetouw, den kranke voortdurend gelaafd met het oud belegen bierdat de gulle waard gaarne afstond. Ook Andries Sassebout mocht er op bogen, dat hij er het zijne toe bij had gebracht, om de herstelling van Jan Jacobsen te bevorderen. Hij had de verpleging, van den zieke met Aagte gedeelden menigen nacht wakende aan de sponde van Jan Jacobsen doorgebracht. Ware de oude volder niet reeds lang met hem, evenals met zijn oudsten zoon, verzoend geweest, dan voorzeker zou de verzoening aan het ziekbed hebben plaats gehad. De zelfopofferende toewijding van Andries Sassebout, die des daags eens zoo hard met zijn aanstaanden zwager werkte om het loon voor den oude te winnen, en zich des nachts bijna geen rust gunde, om nauwlettend den kranke gade te slaan en hem de kruiden toe te dienen, zou dit dan ook hebben verdiend, en toen Jan Jacobsen bijna hersteld was, en hij Aagte en Andries eens te zamen vond nedergeknield voor het crucifix, bracht hij hunne handen te zamen, drukte die met de zijne, en voerde Andries te gemoet: «du bist mijn zoon»; en tot beide: weest gelukkig, wel lieve kinderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 126