44 I zoo zou men kunnen lezen den 15e daoli van Meye 1459 Andries Sassebout, Jonck- man van den Haghe met Aagte Jan Jacobs, jonge dochter meede van den Haghe en daaronder: Gijs van Maestricht, jonckman uyt Limborch, volder in den Haghe, met Geerte uyt het rustend Weefgetouw. Zijn oudste had hij ook sedert lang weder als den eerstgebo ren lieveling erkend en aangenomen. De oude Jan Jacobsen was de geschiedenis van den verloren zoon indachtig geworden die in bonte kleuren op den muur der kleine kapel van de paro chiekerk was geschilderd. De Heere Jezus toch had niet tever geefs die gelijkenis aan zijne discipelen en der schare verhaald. We schrijven Bloeimaand 1459. De lente is gekomen en tevens het Meizonnetje, dat zijn licht werpt op den Meiboom door de Volders in de wijk hunner neringe geplant. Er heerscht groote vreugde onder de jonge gezellenterwijl de ouderen van dagen zich verlustigen in de onbezorgde vroolijkheid der dartele jeugd. Alles voegt zich ten dans, nadat de minstreel het geluid van zijn muziekinstrument heeft doen paren aan de rijmende regels van den sprooksprekerdie nu eens luimigen dan weder ernstig het huwelijk bezongen heeft van twee jeugdige paren die heden morgen in den trouwlegger der parochiekerk zijn inge schreven, na de wijding van den Pastoor te hebben ontvangen. Ware dit register niet bij den brand van de St.-Jacobs- kerke in ’t begin der zestiende eeuw vernietigd geworden. zou men nu nog in het oude staande schrift hebben

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 127