„(ücultbrief 1542. Van ’t nyeuvVe ©orlogie Vaq der] ^*]age, staende op ten 'Thooren”- ij Bailliu, Scoudt, Scepenen ende Regierders met expresse wetenschappe, consent ende believen van den Vroetschappe van den Hageals totten regimente van den Hage spetialicken gecommitteerdende alsulcxs ge- samentlick representerende ’t Lichaem van dien, bekennen ende lyden mits desen voor Ons ende onsen nacommelingen in den voorscreven dienst wesende wel ende wittelicken schuldich te weesen meester Heynrick Vabrie van Breda wonende tot Loeven in Brabandt Smit ende hoorlogemaker derselver Stede, off den houder van desen onsen brieve, die, somme van twaelf hondert negen ende t' negentich Karolus guldens van veertich grooten t’ Stuck den guldenEnde dit Spruytende ter cause van t’nyeuwe hoorlogie, wegende acht duysendt xesse hondert ende ’t sestich ponden Loevens gewiekte, t' pondt gereeckent tot drie Stuvers, bij hem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 130