48 E. den Hage gelevert ende gemaict, met expresse conditiën ende vorwairden dat de voorscreven Meester Heynrick soe verre hij in levende lijve blijftgehouden wordt t’ onder houden ende te volbrengen alle de conditiën poincten ende articulen breedere verclaert in de vorwairden tusschen hem ende die van den Haighe gemaict, dair die van den Haige ende Meester Heynrick elcxs een af hebben in date den IIen dach van Maert Anno XVC ende veertich nae ’t Scrijven S’ bisdoms van Vuytrecht, van welck voorscreven twaelf hon- dert negen en t’ negentich Karolus guldensdie voornoemde Meester Heynrick Vabrie bekende in gereeden gelde van die van den Hage onttangen te hebben, drie hondert Karolus guldens, ten prijse voorscreven, Ende beloven die van den Hage voorscreven, hem oft den houder van desen voorts te betaelen Meye dach Anno XVC drie ende veertich naistcom- mende, hondert gelycke Karolus guldens ende Sinct Andries dag in de Winter daeraenvolgende nog hondert Karolus guldens, ende voorts alle jaers op Sincte Andries dach in de Winter hondert dergelijcke Karolus guldens geduerende ter volre betaelinghe toe, Ende dit onder t’ verbandt van alle die goeden den Haige toebehoerende tot heerlicke ende reale executie van den Hove van Hollant. Alle dinck sonder arch en de listdes f oorconde hebben wij onsen gemeenen Zegel van den Hage ten saicken hier onder aen gehangen op ten XXIX™ dach Novembris Anno XVC twee ende veer tich, Ondergeteickent Plumeon. (Ontleend aan het Papieren register le deel, bl. 108 en 109. Oud Archief der Gem. Den Haag).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 131