53 I hadden gevestigd, hielden zij van geschillenmaar door de dit meer en meer bezwaarlijk, ■den schrijver, die aan het slot echt vaderlijk den raad geeft «wachtje voor baeren en schelden». Schrijver, uitgever of drukker van dit «Satijnrijcqdoch aerdigh tractaetje» zou in onzen tijd voor ettelijke dagen voor hoon en laster achter slot en grendel zijn gezet, evenals «sonder forme van proces», ergo wederrechtelijk, het Hof dan ook deed. De twist tusschen den Magistraat en het Hof ont brandde niet daarom, evenmin dat èn schrijver èn uitgever werden gestraft, want in dien goeden ouden tijd deden Hechters en Magistraten naar willekeur wat hun gerade scheenmaar wijl de Stad zich in haar recht gekrenkt achtte. Ter verduidelijking diene een tikkeltje oud-Haagsch. Toén de Graven hier hun zetel rechtsdagen ter beslechting toenemende bevolking werd reden waarom Willem V, HijHollands wakk’re Graaf en Heer (1354:) Hij, was het, ja, de onzaal’ge Graaf (1357), 2) bij de aanvaarding der regeering, anno 1354, een Baljuw en een Schout aanstelde, die, zeker om der rechtvaardig- heidswille, hun ambt pachtten. Zij deden met Schepenen Baren (furo), razen, tieren, woeden, is oud en vergelen en heeft plaats gemaakt voor in arbeid zijn (pario). 3) Mr. J. van LennepNederlandsche Legenden: Eduard van Gelre, vierde zang. Willem V regeerde kort maar flinkreeds in 1348, nauwelijks den kinderschoenen ontwassen, wist hij Jan van Arkel ontzag in te boezemen. In 1349 stelde zijn moeder, Gravin Margaretha van Henegouwen, het bestuur in handen van haar zoonen deed afstand aan de Regeering in 1354. Drie jaren later werd Willem krankzinnigen naar Kanout (Quesnoy) vervoerd. De onbeduidende Aelbrecht bracht geen zegen over deze landen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 136