55 Zie Bijlage IV. der stad van den 9 April zegt: «Dr. Gerrit Bitlo, anatomie professor alhier, en Meyndert Uytwerf boekbinder [den 2 Mei is binder doorgehaald en door verkoper vervan gen] mede alhier, in arrest genomen, en de voorn. Bitlo vermits syne indispositie t’ zijner huyse opt buytenhof, en de voorn. Uitwerf in de Casteleleynie [tegenwoordig Ministerie van Binnenlandsche Zaken] van gemelten hove door twee dienaars van Justitie buyten alle acces gedaen bewaeren. De Magistraat, gerugsteund door den Prins, vorderde beiden op, «als sijnde geen suppoosten»; waarop het arrest den volgenden dag is opgeheven. Tusschen Hof en Stad ont brandde een verwoede pampiere oorlofdie duurde tot en met den 7 October. Vruchteloos sprong de Stadhouder-Koning voor zijn beschermeling in de bres; doch op gemelden ge- denkwaardigen dag deed de Magistraat casueel de singu liere ontdekking, dat Bidloo was «Secretaris van den En- gelschen Ambassadeur»; par bricole het tijdstip der aanstelling verzwijgende. Het afgefoolde Hof slikte gretig die exceptie of fictie;.maar het ondeugende publiek noemde ze guitig een Menistenstreek, daar Bidloo doopsgezind was. De «quaestie Bitlo-Uitwerfwerd van ’s Hofs rolle ge- rooieerd, en de kantteekening der Stedelijke Resolutie van den 7 October luidt: «nota op dese missive is de abolitie gevolght.Het Hof liet den Secretaris-Professor voor zijn detentie f 169 uittellen. Govard Bidloo werd den 21 (niet den 12) Maart 1649 te Amsterdam geboren. In 1670 kwam hij bij een chirurg als leerling, en volgde de lessen van Ruysch. Volgens Prof.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 138