57 had met zijn ontleedkundig werk, in die dagen eenig in zijn soort. Bij Resolutie der Sociëteit van den 24 Januari 1G88 werd hij «tot professor anatomie aengestelt jaerl. op 400.» Den 11 Maart aanvaardde Bidloo dit ambt met een La- tijnsclie redevoering en werd tevens benoemd tot extra-ordinair stadsdoctor sonder tractement.Hij werkte met ijver aan de vertaling van zijn ontleedkundig werk, die reeds het volgende jaar het licht zag en den 9 December 1689 aan de Sociëteit «ter vergadering [is] aengeboden. Hem daervoor toegelegt 750 guldens» den 14. Behalve Bidloo’s portret gravure van A. Blooteling, bevat het «Honderd en vijf Afteke ningen Door de Heer Gerard de Lairesse.De gravures vermoedelijk van de broeders Pieter en Philip van Gunst, zijn meesterlijk, doch voor de wetenschap onbruikbaar, daar de praeparaten slordig en haastig zijn vervaardigd, en de teeken- stift uitstapjes heeft gemaakt op het gebied der fantazie. Bidloo toont ook hier zijn zucht om te schitteren voor het groote publiekvader Adam treedt het eerste opgevolgd door moeder Heva in duplo; zij laat zich nl. in onverholen tweevoud vrijelijk bewonderen. - De Koninklijke Bibliotheek bezit een pracht-exemplaarop het stadhuis is het niet te vinden. De origineele teekeningen, zegt men, bevinden zich in de boekerij der École de Médicine te Parijs. Het kostbare werk maakte niet veel opgang, zoodat de uitgevers 2 a 300 platen in 1697 verkochten aan de Lon- densche boekhandelaren Smith en Walfordde jeugdige ont leed- en heelkundige William Cowper zou den tekst in het Engelsch vertalen. Maar Cowper schreef de verklaringen, zonder zelfs Bidloo te noemen, en de uitgevers beplakten Zie Bijlage V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 140