G1 Rex, Koning. Zie Bijlage VI. Toch wist hij zich de noodige voorwerpen te verschaffen en behielp zich nu en dan met dieren. Ook gaf hij lessen in de Heelkunde en verzocht den 8 November 1702 met den titel van Chirurgiae Professor vereerd te wordenwat hem werd toegestaan. Tevens blijkt uit zijn geschriften, dat hij gewoon was, als conzulent, practise he hulp te verleenen bij moeielijke verlossingen; dit is te opmerkelijker, daar de Professoren en Doctoren zich toentertijd in den regel bepaalden tot mondelinge adviezen, en het beneden hun waardigheid achtten zich de handen te bezoedelen. Onze Hendrik van Deventer is de baanbreker der nieuwere denkbeelden op verloskundig gebied. Niet enkel te Leiden en omstreken, ook op grooten afstand werd Bidloo als genees- heel- en verlos kundige ontboden. Zoo werd in de vergadering van Curatoren den 16 November 1699 gelezen een brief van Willem III, gegeven te Kensington den 3 November: «Alsoo de vrouwe van de Vorst tot Zutphen do assistentie van den professor Bidloo van noden heeft, hebben wij HE. hiermede wel willen te kennen geven, dat het ons aengenaem sal wesen, dat aen denselven permissie verleent worde om zich naar Zutphen, bij gemelte vrouwe te vervoegen en sich aldaer soo lange als het nodig sal wesenop te houdenen dose tot geen ander eynde dienende, bevelen wij UE. hiermede Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde, besondere goede vrienden in de bescherming Gods. Op Kensington den 3den Nov. 1699. UEd. goede Vriendt William R.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 144