64 Govard Bidloo schreef o. a. de volgende werken: 1. TooneelstukjeszieP. G. Witsen Geijsbeek, Biogr. Woor denboek, I, biz. 293. Hij beoefende zoowel de Latijnsehe *j Dit doet ook Prof. Dr. L. Stieda te Königsberg in Pr. in het Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Volker. Wien und Leipzig. B. I. 1884. S. 450. De Redactie verbe tert twee fouten in B. VI. '1888. S. 492, maar maakt van den zoon geen neef. die, nauwelijks te Leiden in de beide Rechten gepromoveerd, op papa’s voorspraak Fiskaal is geworden van den ïïoogen Krijgsraad der Vereenigde Nederlanden. Den 17 Januari 1697 promoveerde in de Geneeskunde te Leiden publiek Nicolaas Bidloo met een dissertatie, op gedragen èn aan zijn oom, tevens zijn leermeester en pro motor èn aan zijn vader. Ten onrechte is Nicolaas gehouden voor een zoon van onzen Govard Nicolaas werd later lijfarts van Czaar Peter den Grooten, archiater en professor in de Geneeskundeopziener van het hospitaal en van de medische Academie te Moscou, die, naar men zegt, op zijn aandrang is gesticht. Hij overleed aldaar den 23 Maart 1735. Zijn vader, Lambert, (geb. 30 Augustus 1633, overt 11 Juli 1724), was apotheker en botanicus te Amsterdam, en maakte een lief vers; hij was in 1688 Inspector of opziener van het Collegium Medicum aldaar. De ouders van de broeders Lambert en Govard waren Govert Bidloo en Maria Lammertsd. Keizers, beide Doopsgezind. Om Hoogleeraar te Leiden te kunnen zijnmoet onze Govard te eeniger tijd «door den doop syn ingelyft in de gereformeerde kercke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 147