65 als de Nederlandsche dichtkunst; na zijn dood werden zijn verzen verzameld en uitgegeven onder den titel van 2. MengelpoëzijLeiden 1719. 8°. 3 dln.„ 3. Dissertatie, Franeker 1682. 4. Anatomia humani corporis. Plaatwerk. Amst. 1685. Folio. 5. Latijnsche Oratie, uitgesproken in den Haag den 11 Maart 1688uitgegeven als Inleiding tot de ontledings- kunstvóór 6. Ontleding Des menschelijken Lichaams. Hetzelfde Plaat werk als 4. Tot Amsterdam 1690. (Zie blz. 57 7. Zeegegroet, Ter gewenschter komste in de Vereenigde Nederlanden van den Grootmagtigen en dapperen Vorst Willem, Honing van Engeland, Schotland, Vrankrijk en YrlandErf-Stadhouder van HollandZeeland&c. Op den 5den February 1691 in ’t Latijn uitgesproken in de Fran- sche Kerk binnen ’s GraavenhaageDoor den Professor G. Bidloo. In ’s Graavenhaage1691, 4°. Als een staaltje 's mans pluimstrijkerij volgt de opdracht: «Den grootsten Prince Willem, Koning van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Yrland; Erf-Stadhouder van Holland, Zeeland, &c. bied deeze Zeegegroet aan; zyne doorluchtigste Majesteits Alder- onderdaanigsten dienaar G. Bidloo.» «Bericht aan den leezer. In de Vertaaling van deeze Reede, is meerendeels den zin van het Latijn gehouden; toch het eynde, gantsch daar van verschillendemet een Vers vermeerderd en gesloten. 8. Komste van Zyne Majesteit Willem III. Koning van Groot Britanje, enz. in Holland, enz. Vercierd met kopere plaaten. In ’s Graavenhaage, 1691. Opdracht aan Ge committeerde Raaden Mitsgaaders de eedele achtbaare Heeren van ’s Graavenhaage(get.) G. Bidloo, 8. Sept. 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 148