74 V. Biz. 57. alle voorvallende zaken en tijdingen; gelijk voor desen aan Crispijn Hoekwater en nog naderhand aan Johan Ramazin is geconsenteert geweest.(Van den Bergh’s Gravenhaagsche Bijzonderheden, I, blz. 53.) VI. Blz. 61. Op het Gemeente-museum bewonderde onlangs een Fransch- man de portretten van Prins Willem III, nr 104, en van •Jan de Witt, nr 108. Certainementmonsieurwendde hij zich tot mij «père et fils? Ik antwoordde ontkennend. De Franschman zag mij onderzoekend aan, haalde de schou ders open riep opgewondenMais c’est évident 1Ik zeide, alleen te weten dat Jan de Witt grooten invloed had op de Prinses Henriette Maria Stuart’s Prinsen moeder dat Willem III in 1650 geboren en Jan de Witt in 1653 Raadpensionaris is geworden. «Ah! Marie Stuart, c’est De naam van dezen William Cowper (16661709) is sedert 1699 gebonden aan de Glandulae Cowperiten onrechte evenwel, daar Jean Méry (16451722) deze reeds beschreef in 1684. De titel van het Engelsche plaatwerk is: The anatomy of human bodies with figures drawn after the life by some of the best masters in Europa, in 114 copper-plates. Oxford 1694. Groot-folio. Het is bewezen, en wel door Bidloo-zelvendat twee der negen nieuwe platen zijn over genomen uit het ontleedkundig plaatwerk van Bernardinus Genga, voor schilders en beeldhouwers te Rome in 1691 uitgegeven. De naam van Bidloo wordt door Cowper slechts éénmaal ter loops in de Voorrede genoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 157