J\]ieuW 75 en van R. naarq 'ieuv\?-@osteinde. 'T'v^ee bewijsplaatsen Voor deq ®Qst-|ndië en tegeq Ten eerste de opdracht, in dato 11 Juni 1706, van Willem van Woelingen aan Aelbrecht Lo Ducq, welke luidt «Seeckere huysinge erven thuyn ende plantagien met hare bepotinge ende beplantinge mitsgrs stallinge staende en gelegen Besuydenhout in Haegh ambacht van outs genaemt Nieuw Oost Indien, helend ten Westen de vercoper ten Oosten Jacob Jans ’s-Gravemade ten Zuiden de Heereweg [Bezuidenhout] ten Noorden Haegsche Bosch. en ten tweede de aanteekening ontleend aan het Doopboek der R. Cath; Kerk in de Oude Molstraat, M. 2. «17 Nov. 1670 is gedoopt Maria Cornelissen dochter van Cornell's Cornelissen ende Gertruyt Engels woonende op NIEU OOST- INDIEN. Den Haag. clair!» en lachende ging hij verder. Waarschijnlijk zag hij evenmin verschil tusschen Maria en Henriette Maria Stuart, als tusschen genoemde portretten, wier gelijkenis trouwens iedereen in het oog valt. Ik bromde tusschen de tanden: «La nature parfois produit des ressemblances Dent quelques imposteurs ont pris droit d’abuser.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 158