4 ^v^verbaal van Burgemeester en Wethouderen. Den 1 van Wijnmaand 1810. Is gelezen eene Hoogduitsclie missive van Jolian Een W T' I Michel Vogel geschreven te Lautenberg Schwartzburg den 17 van Herfstmaand daar bij te kennen gevende, dat hij op een brief den 22 van Hooimaand 1.1. aan den Raad van den Haag geschreven, met verzoek om den bijleggende aan den Heer Bilderdyk in den Haag of te Amsterdam toe te zenden, tot nu toe geen antwoord ontfangen had, en zulks echter ten hoogsten nodig was, vermits het de Som- merlatsche nalatenschap betrof, en hij tot het innen derzelve zeer gepresseerd werd; dat, bij aldien er geen beslissend antwoord mogt komenhij door de K. K. fransche Intendant aan het fransche Oorlogsministerieen van daar aan zijne Majesteit zelve was aanbevolen, en verzoekende mitsdien hem op zijn schrijven behoorlijk informatie te geven, en zoo de gem. Heer Bilderdyk nietmeer in ’t leven mogt zijn, hem dan zooveel mogelijk te informeeren, hoe deze nala- raadselac|-]ticj schrijver) oVer Bilderdyk..

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 162