82 Eenige jaren te voren werd mij Rembrandt’s eigenhandige teekening door den eigenaarM. van Dalen Wetterster beschouwing voorgelegd, benevens de schriftelijke bewijzen, dat hetin de teekening voorgestelde oude gebouw het eerste is geweest, hetwelk op dezelfde plek gronds geplaatst werd, waarop in lateren tijd een nieuw gebouw verrees, dat in het begin dezer eeuw zijn trotschen voorgevel nog met waar digheid verhief; doch waarin de hooge gewelven en kelder gangen, op welke het rustte, zoo wel als de daar henen afdalende ingang, ter zijde van de breede huisdeurbewaard waren gebleven; zelfs de verkleinde pomp aan den buiten muur bewees nog steeds getrouw haren dienst. De teekening is laatstelijk berustende geweest in de ver zameling van wijlen den heer H. Six van Hillegom en ge kocht voor f 900.De kopijdoor wijlen G. Lamberts geteekend, en in de verkooping van zijne nagelaten verza meling, gehouden te Amsterdam den 18 Nov. 1850, geveild, berust thans bij het ’s-Gravenhaagsch stedelijk archief. (get.) W. K. Mandemaker. 2° Jachthuis van de Graven van Holland, gestaan heb bende in ’s-Gravenhageter plaatse waar nu de huizen van de Heeren Weenink en Teupken staan op de Plaats, noord zijde, door G. Lamberts, naar de teekening van Rembrandt, verkocht te Amsterdam den 30 October 1833 in het kabinet van wijlen den Heer J. de Vos voor f 900.thans berus tende bij den heer H. Six van Hillegom. De Secretaris der stad ’s-Gravenhage (get.) Burnier.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 166