der R. G. <Armen skWéXsWsews? -admir|istratie. Ü)e stichtingen Ontleend aan de Redevoering van wijlen Mr. E. G. P. Gert sen, ’s-Gravenhage1839», en aan de aanteekeningen, welwillend verstrekt door den Heer F. P. J. Quantlid en secretaris v. h. College van Regenten. eklagenswaardig was in de vorige eeuw het lot der gpj Weezen en Armen onder onze R. C. stadgenooten, zoowel 'va? ten gevolge van de toen vigeerende plakkatenen den daardoor veroorzaakten achteruitgang der fortuinen, als ook door het volslagen gemis aan instellingen van liefdadigheid waartoe de hulpbehoevenden onzer gemeente toevlucht konden nemen. Er was voor hen geen Weeshuis meer, geen Arm bestuur, bevoegd om eenige legaten of dotatiën voor hen te aanvaarden. Verwaarloozing van arme kinderen, hun maatschappelijke en zedelijke ondergang waren daarvan het noodzakelijk ge volg, en voor den behoeftige bleef niets over dan de bedelarij. Die toestand evenwel was te zeer in strijd met de recht vaardigheid en de menschelijkheiddan dat hij niet zoude 2)ZTl) £0jéx Zp)Zp)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 167