87 Met kracht en nadruk hoewel in zeer naïeven stijlschetst hij de noodzakelijkheid om een algemeen R. C. Armbestuur alhier ter stede op te richten. Hij wijst op het voorbeeld van Delft, Leiden en Rotterdamalwaar met zeer geringe middelen R. C. Armbesturen waren opgerichtdie spoedig in staat waren geraakt nuttige inrichtingen in ’t leven te roepen hij wikt en weegt alle kansen voor de toekomsten heeft een vast vertrouwen op de medewerking van de Geloofsge- nooten, vooral wanneer men er in mocht slagen gestichten voor oude lieden of kinderen op te richten; en hij be zweert zijne Collega’s toch niet de gunstige intentie van hun nen Pastoor tegen te werken en niet te zeer de uitvoering der zaak als onmogelijk of het plan als hersenschimmig te beschouwen. Zijne redenen vermochten dan ook zijne ambtgenooten van het mogelijke en uitvoerlijke te overtuigen, om, niet tegenstaande den druk der tijden, eene algemeene Admini stratie voor de R. C. Weezen en Armen dezer stad op te richten. De zaak werd meer en meer ruchtbaar; iedereen beijverde zich om het ontwerp aan te moedigen, en de belangstelling werd algemeen. Het ontbrak ook niet aan toezeggingen van allerlei aard, en menige gift lag gereed om te worden uit gereikt zoodra het nieuwe plan doorging. Dan, gelijk het in vele zaken gaat, zoo was het ook hier gesteld; om iets wezenlijk groots, nuttigs en doelmatigs te stichten, vooral daar de zaak de bemoeienis van velen noodzakelijk maakte, was de goede wil niet genoegzaam om het werk tot stand te brengen; er waren zwarigheden te overwinnenen daartoe kon men zonder krachtdadige hulp van eminente personen niet geraken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 171