88 Die bedenking' gold te meer in eenen tijd, toen de Ka tholieken, slechts bij wijze van toelating in den staat be stonden enhoewel het Bestuur dezer stad de zaak der Armen gunstig gezind was, zoo konde eene onderneming, als die, waaraan men arbeidde, niet licht tot stand komen, wanneer zij niet werd begunstigd door aanzienlijke stadge- nooten. De Heer Offerman zag dit zeer wel in, en wendde zich te dien einde tot den Hoog Wel Geb. Heer Jhr. Mr. Gerardus Petrus Diert, Heer van Melissant, een der aanzienlijkste Katholieken der stad, misschien wel van het land, en wien men bereid vond de zaak onder zijne bescherming te nemen. De Heer Diert trad in overleg met twee zijner bevriende geloofsgenootende Heeren Mr. Isaak Johan de Eoy en Mr. Cornelis Paulus Hoyinck van Papendrechtbeiden Advocaten te ’s-Gravenhagedie gezamenlijk onderzoek deden naar de wijze, waarop in andere steden het R. 0. Armbestuur werd gevoerden op dien grondslag een generaal plan en reglement ontwierpen voor de Directie van de R. C. Armen te ’s-Gravenhage, dat, in 23 artikelen vervat, de dui delijkste blijken draagt van hun doorzicht, beleid en zaak kennis;-een plan, waarmede zich de Heer Offerman geheel kon vereenigen. Deze Heeren, ondersteund door de gezamenlijke pogingen der Heeren Geestelijken, deden nu al het mogelijke om een werk tot stand te brengen, waarvan het nuttige en noodza kelijke meer en meer werd ingezien; en zij slaagden in hunne pogingen bijzonder gelukkig. Tot beter verstand der zaak moet hier worden opgemerkt dat de fondsen der Armendie onder beheer van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 172