89 Eerw. Pastoor Gley waren geweest, gering waren, en dat in geen enkele kerk voor de Armen werd gecollecteerddat, behalve de Pastoorskerk in de Oude Molstraat en eene kerk van HH. Paters in de Assendelftstraatin welke in de Fransche taal mocht worden gepredikt, geen eigenlijke R. C. Kerken hier ter stede bestondenmaar slechts Kapellenbe boerende tot de verschillende Ambassades van R. C. Mogend heden, en waarin de dienst werd waargenomen door Kape- lanen tot die Ambassades behoorende. Dat in al die bedehuizen slechts bakjes hingen voor het ontvangen van vrijwillige offers voor de Armen, en dat bij de Kapellen door de Ambassa deurs Aalmoezeniers waren aangestelddie de offers aan de Armen uitreikten. Met al de Heeren Ambassadeurs moest men zich alzoo tevens verstaan, wilde men eene generale Directie voor al de R. C. Armen dezer stad oprichten, en het spreekt van zelf dat het geen zoo gemakkelijke zaak was ook die Hooge Staatspersonen te overtuigen van het wenschelijke eener zaak, waarin zij zelve, als hier te lande slechts kortstondig ver- toevênde, zoo weinig betrokken waren, doch onvermijdelijk moesten worden erkend. Doch ook hier kwam de medewerking der Eerw. Geeste lijken, Paters en Kapelanen zeer te stade, en weldra mocht het aan de ijverige pogingen der drie genoemde Notabelen Diert, de Roy en Hoyinck van Papendrecht gelukken om hun ontworpen plan en reglement te zien goedkeuren door hunne Excellentiënden Heer Baron van Reischach, Minis ter Plenipotentiaris van Z. M. den Keizer van Oostenrijk; den Markies d’HavrincourAmbassadeur van Frankrijk; den Markies Depuente Ferte, Ambassadeur van Spanjeden Graaf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 173