91 al de Kerken en Kapellen gecollecteerd, waartoe, ingevolge de bepalingen van het meergemeld goedgekeurd plan uit de onderscheidene gemeenten, met overleg van den Pastoor, of eersten Kapelaan in die gemeenten, eenige Leden werden aangesteldwelke zich met het doen dier omgangen wel zou den willen belastenen welke de Collegien van Heeren Dia kenen uitmaakten, die als zoodanig, tot op den huidigen dag, 1839, in de vier nog aanwezige R. C. Gemeentenonafge broken zijn blijven bestaan; en waarvan de vacaturesingeval van overlijden of aftreding, even als zulks in het College van Regenten plaats moest hebben, door assumtie door de overige Leden werden aangevuld. En zooveel medehulp mocht men ten allen tijde onder de Gemeentenaren vinden, dat Heeren Diakenen zich, in de eerste jaren der Administratie, zelfs de moeite getroostten, wekelijks eenen omgang aan de huizen der ingezetenen te doen, iets hetgeen, nadat de zaken eenmaal geregeld in loop waren, onmogelijk op den duur kon worden gevergd, en waarin dan ook sedert op eene andere wijze is voorzien. Bij gemis van eenig lokaal, aan het Armbestuur toebe- hoorende, werden de eerste Vergaderingen van Regenten gehouden ten huize van den Heer Philippus Jacobus Monnier, in de Juffrouw Idastraat alhier, alwaar ook op den 4 Augus tus 1764 de eerste bedeeling door het nieuw bestuur aan de Armen werd uitgereikt, en zoo groot was de bereidwillig heid van dezen onzen Voorganger in het Bestuur, dat hij zijn woonhuis, zoolang dit vereischt mocht wordenbij voor- during tot dat eindeter beschikking van het College stelde. Den 15 Augustus daaraanvolgende, werd het eerste huis houdelijk Reglement door Regenten vastgesteld, hetwelk, als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 175