93 en in druk kunnen opnemen; en men slaagde er in om reeds op den 12 April 1765 een gebouw tot dat einde aan te koopen, zijnde een dubbel Hoerenhuis met eenen tuin, gebouwd in 1731, door den Heer Mr. Bonifacius van der Haer. Bit huis is het middenste gebouw van het tegenwoordig IFeeshuis en de koopprijs bedroeg f 6350. Het is bekend, dat de stad ;s-Gravenhage aan de zijde van het lage Westeinde en de Prinsengracht van veel later stichting is dan het overig gedeelte meer aan de Noord- en Oostzijde van de markt gelegen, en dat, terwijl enkele ge bouwen der oude stad zes eeuwen tellen, de nieuwe zijde nog geen twee eeuwen oud is; dat, bijv, de bouw van het Hofje van Nieuwkoop eerst in 1661 werd voltrokken, en dat in het slop van de Drie Boeren, toen, [zooals nu], de Warmoeziersstraat genaamd, nog in de laatste helft der vorige eeuw slechts koepels en optrekken stonden, welke met de daarbij gelegene tuinen tot uitspanning verstrekten van de inwoners der stad, op de wijze zooals voor jaren aan den Hoogen Wal nog het geval was, terwijl aan het Bleekers- laantje, toen de Geweldigerslaan genoemd, tuiniers woonden, bij wier woningen insgelijks open gronden behoorden. De keuze van het aangekochte huis daar ter plaatse was alzoo dubbel doelmatig, zoowel omdat daarbij gelegenheid bleef, in het vervolg van tijd omliggende gronden in eigen dom te verkrijgen en, des noods, door aanbouw het Weeshuis te vergrooten, als ook omdat het aangekochte gebouw nog hecht en sterk moest zijn, als hebbende toen pas 40 jaren bestaan. Eene afbeelding is gevoegd bij de aangehaalde, uitgegeven redevoering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 177