94 Reeds dadelijk werd het nieuw gekochte huis ingericht voor zijne bestemming en het huisvesten van eenige Oude Lieden, terwijl op den 4 Mei 1766, voor het eerst een 70 tal kinderen in hetzelve werd opgenomen. Men kan zich niet voorstellen hoe algemeen de belang stelling werd, welke de nieuwe inrichting verwekte. Bijna dagelijks werden aan de Administratie geschenken gedaanvan meubelen voor het huiskleedingstukken voor de Armen, groenten en runderen voor de voeding der kin deren, voorts tegemoetkomingen van allerlei aard, wat alles, tot in de geringste bijzonderheden toe, met nauwkeurigheid in de notulen is opgeteekenden een doorslaand bewijs op levert hoezeer aan alle Katholieken dezer stad de nieuwe inrichting ter harte ging, terwijl iedereen iets wilde toebren gen om die nieuwe inrichting te helpen tot stand brengen. Al spoedig moest de Administratie overgaan tot de uit breiding van het Weeshuis, door het aanbouwen van eenen vleugel, welk nieuw gebouw uitsluitend voor de huisvesting der jongens zoude worden gebezigd, en nog tot op den hui- digen dag, 1839, die bestemming behouden heeft. Regenten hadden namelijk reeds in 1765 eenen tuin en koepel aangekocht, voor f 1159,40, gelegen naast het eerste aangekochte gebouwen waren bij resolutie van den Magistraat van ;s-Gravenhageop 6 November 1765, geautoriseerd tot dien aanbouw, welke dan ook in 1767 werd ten uitvoer gelegd, voor de som van f 28518,175, waarvoor de pennin gen door afzonderlijke giften werden bijeengebracht, terwijl de eerste steen aan hetzelfde jongenshuis werd gelegd op den 16 April 1768, door den Baron Reischach, Minister Plenipotentiaris van den Keizer van Oostenrijk, terwijl een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 178