95 tweede gedenksteen werd geplaatst door den Heer de Rivaux, Secretaris der Ambassade van Z. M. den Koning van Frankrijk. Dat tweede gebouw onderscheidt zich door een doelmatige inrichting, ruime zalen en zolder, eene goede bakkerij, maar vooral door hechtheiden de inrichting van dat gebouw in het algemeen, zal een blijvend gedenkstuk zijn van het door zicht en de zorg der eerste Leden van ons bestuur. In vervolg van tijd heeft men opgehouden oude Lieden in het Weeshuis te verplegen, en heeft men hen elders in zoogenaamde bestedelingshuizenzooals in de Doublet- straat, afzonderlijk bijeen gebracht, om later tot een bepaald huis voor hen te komen. De orde en tucht in het Weeshuis kon beter worden gehandhaafd, en de opvoeding der kinderen geregelder inachtgenomen. De roem wegens de doelmatige inrichting van dit Wees huis en de goede Administratie over hetzelveverspreidde zich al spoedig door het geheele land, en niet zelden mocht het gebeuren, dat men van elders zich over een en ander kwam inlichten, en deskundigen afzond, of briefwisseling onderhield, om, uit de vergelijking van hetgeen hier en elders plaats had, nut te trekken, welk onderzoek veelal tot eer der stichters en eerste regenten mocht verstrekken. Zoo werd, om slechts een voorbeeld te noemen, in 1777, door den Heer Martini, Pensionaris van ’s-Hertogenbosch namens de Stedelijke Regeering aldaar, aan den Heer Regent en Secretaris Luraghi, de dubbele Stads-eerepenning toege zonden om de tevredenheid dier Regeering te betuigenover de inlichtingen, welke de Heer Luraghi, omtrent de inrich ting dezer Administratie en van dit Weeshuis, aan de Stad

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 179