96 ’s-Hertogenbosch had gegeven, en tot erkentelijkheid voorde goede diensten, daardoor aan die Stad bewezen. In vervolg van tijden mocht dit gesticht meermalen de eer genieten bezoeken te ontvangen van de aanzienlijkste autoriteiten, zoowel Geestelijke als Wereldlijke, en steeds mocht men de vleiendste betuigingen ontvangen van tevre denheid over het richtig beheer der Administratie en de doel matige verpleging en opleiding der jonge lieden. De eerste welwillendheid der ingezetenen verflauwde niet, maar werd meer en meer aangewakkerd, bepaaldelijk door de Eerwaarde Geestelijkheid, en vooral door den HeerCley, die met welgevallen de ontwikkeling zag eener stichting, waarvan Zijn Eerw. in zekeren zin mede de grondlegger was. Om die bijzondere belangstelling op eene treffende wijze te toonenmaakte Zijn Eerw. in 1780, en alzoo, nadat de Administratie 16 jaren had bestaan, aan dezelveten behoeve der Armen en Weezen, het geschenk van een kabinet schil derijen, prenten en teekeningen, welke in de tegenwoordige jongenseetzaal werden ten toon gesteld, door Heeren Vendu meesters, op last van den Heer Burgemeester, kosteloos wer den verkocht, en de som opbrachten van 4167. Dan die goede wil, hoe algemeen ook, vermocht niet te voorkomen, dat de Administratie, reeds van den beginne af aan, te worstelen had met eene der grootste moeielijkheden, welke eene Administratie kan ondervinden; gebrek namelijk aan genoegzame fondsen, om geregeld aan de aangegane verbintenissen te voldoen. Het getal Weezen en Armkinderendie aan de zorg van Regenten werden opgedragenalsmede der arme huisge zinnen welke ondersteuning behoefdenwas steeds klimmende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 180