100 Nadat de eerste steen was gelegd, op den 20 Juli 1836, door zijne Hoog Eerw. den Vice-Superior der Hollandsche zending, hiervoren genoemd, en de aanbouw op den 20 Juli van het daaraanvolgend jaar geheel was voltooid, werd het nieuw gebouw door den Eerw. Heer J. Mesker ingewijd. De autorisatie tot den aanbouw, zooals die heeft plaats gehadwas verleend bij Resolutie van de Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhagein dato den 29 Februari 1836, en bij Resolutie van de Edel Groot Achtb. Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandin dato den 22 Maart 1836. Bij het oorspronkelijk plan tot vergrooting van het Wees huis, aan de Ingezetenen kenbaar gemaakt bij circulaire van Regenten, in dato den 21 Juli 1835, bestond het voornemen om aan het Weeshuis eene Kapel bij te bouwen. Sedert hebben Regenten den aanbouw van de Kapel niet kunnen doen plaats hebbenen is voorloopigde R. C. Kerk in de Oude Molstraat, voor de Godsdienstoefeningen der Weezen, beschikbaar gesteld bij Dispositie van Zijne Hoog Eerw. den Vice-Superior der Hollandsche zendingin dato 18 Januari 1834, no. 897/116, welke dispositie, voor den tijd van één jaar strekkende, sedert, van jaar tot jaar, goedgunstig is verlengd. Eerst in 1850 werd het plan verwezenlijkt. Bijzonder!ieden na 1839. In Februari 1842 werd eene belangrijke wijziging ge bracht in het inwendig beheer; het leekenpersoneel dat als suppoosten dienst deed, werd in de meisjesafdeeling vervan gen door Geestelijke Zusters van de congregatie van Roozendaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 184