107 Mr. A. E. H. GOEKOOP. Visitekaartjes. R. zagen het getal verpleegden te verminderen en zelfs op 7 terug te brengenthans bedraagt het 18. Den 9 September 1873 werd het honderdjarig bestaan herdacht en nog telken jare wordt ten overstaan van het Dagelijksch bestuur der Gemeente "'s-Gravenhage de rekening en verantwoording afgelegd en bij die gelegenheid een maal tijd gehouden. In de regentenkamer bevindt zich het portret van den stichter. Het tegenwoordig bestuur bestaat uit de Heeren: Mr. W. Hoyer. Mr. J. G. Kist, P. A. J. Stoop van Strijen, Mr. A. W. Hartman, Mr. 0. A. v. d. Kemp, regenten en E. W. J. A. del Campo, gen. Camp, rentmeester: terwijl de zorg voor de verpleegden is toevertrouwd aan den Heer J. D. R. Zwarts en echtgenoote. Vreemd mag het inderdaad heeten dat deze bij uitstek nuttige instelling zoo zelden met giften of legaten wordt verrijkt. ’s-Gbavenhage. In 1791: 100 Vizite kaarten gedrukt f 116 St. 100 dito in het Frans 116 Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 191