drie of Vier leden Van Izoe de Bailliu van den Hage Vincent van Lubesteyn den Hove van Holland geclaicht heeft, dat mits de gyselinge gedaen van den Scepenen van den Hage (ten versoucke van den Ontfanger Generael Gramaye omme te hebben de portie van der beede, die de voirscreven van den hage schuldich zijn, op te brengen) de Justicie stille- staetende partien rechteloos blyventot hoerluyder grooten achterdeele, Versouckende relaxatie van den voorscreven Scepenen, te meer want de voorscreven Bailliu zeyde twee van den Scepenen van huys te weesen. Soe eest dat ’t voorscreven Hof in voordernisse van Justiciehier op ge- hoort den voorscreven Ontfanger Jaques Gramaye, verclairt heeft, ende verclairt mits deesen, dat mits een van den Scepenen in ghyselinge blijvende, de voorscreven Ontfanger drie ofte vier van den Vroetscap van den Hage in de plaetse van de andere ontslagen Scepenen %al mogen T^vVee e)chepeqen gelyk, aan de ^roedscFjap.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 193