110 A. BENINCK. R. deger]. E. In margins,Acte dair by twee van de drie Scepenen gegyselt in de Voorpoorte voor ’s Haechs portie in de Extra- ordinaris beede A0 1552, ontslagen zijn om justicie te administreren. (Ontleend aan het Papieren register deel I, bl. 54 en 55; Oud-archief der Gemeente). Den Haag. Zilveren ghyselenende [in] ghyselinge doen houden, ter tydt ende wylen zy opgebrocht zullen hebben, t’gundt dairomme zy geghy- selt zijn. Ghedaen in den Hage by Heeren Geeraerdt Heeren van Assendelft Eemskerke etc. Ridder eerste raidt presi derende, meesters Cornelis Suys, Aernoult Sasboudt, Heere Willem Snouckaert oick Ridder, meesters Cornelis van Wel- dam, Charles van der Nydtsen, Anthonis van Catz, ende Dominecus Boot, Raidtsluyden van Hollandt, den IXen No- vembris Anno XVC twe en vyftighinkennisse van my, ende ondergeteykent J. Dam. Gecollacioneert jegens d’originael acte, ende accordeert by my Voor een niewmodiese zilverde dege na een staal model in ’t geheel gemonteerd met bande en ringe en vaste greep werd in 1788 betaald aan Abm Du CelliéeMr Zwaardveger, 60 gulden. Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 194