114 lucht, die niet kan ontwijken, zoodanige spanning krijgt, dat het riool moet bersten. Door luchtkokers of wijziging der uitmonding zal daarin dienen voorzien te worden. Niets echter is bestendig hier beneênde Brugoorspron kelijk voldoende om een gezet menschenpaar een gemakkelijken doorloop te laten, werd verbreed. De bussen moesten twee-, driemalen des Zondags worden geledigd. Daar boden in den jare 1877 de twee kunstwegen aan het rijdende en voeteerende pu bliek een gemakkelijken tocht langs het strand aan den voet der duinen (de lage of rijweg)en over den duinrug (de hooge of wandelweg). Sedert werd zij doelloos en is niet meer gelegd. De Brug was het eigendom van het Oude-mannen- -vrouwen- en Kinderhuis, Keizerstraat nr 84, en werd door eenige uitverkoren oude mannen, met een stok van het Huis om beurten bewaakt, zittende op een matten stoel rechts van den ingang; als noodweer den wachter dwong zijn post te verlaten, vluchtte hij in het Kalhuis, maar hield over «ut eininkje» (de borstweering) een wakend oog. Het Wees huis dateert van 1698; maar nog vroeger bestond hier ook een Gasthuis, waarin oude mannen en vrouwen werden opgenomendeze verhuisden op hoog bevel in den Franschen tijd» naar de weezen, natuurlijk voorloopig, maar zij zijn er nog. Dit gasthuis veranderde toen in de kazerne der gidjes (guides), die den smokkelhandel moesten fnuiken; en later in de Gemeente-armenschooldie er nog is, Keizer straat nr 55. Het tegenwoordige Politiebureel er naast, nr 57 was woning en bureel van den Kommandant, i) Vóór 1862 had Scheeveling behalve wel- en regenwater nog de Noordzee om brand te blusschen. Achter perceel nr 57 en aan de Nieuwe Laantjes werden twee echte mo d der-vijvers aangetroffen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 198