115 I die plaats maakte voor den Hoofd-onderwijzer der burgerschool indertijd te zoeken achter een der twee pastoriën, Keizer straat nrs 54 en 56toegang de poort tusschen nrs 56 en 62de school was een verbouwde turfschuur en bleef in haar bovenste (éénige) verdieping haar oorsprong getrouw ten ge rieve van den Predikant. Deze school is thans bijkeuken der pastorie, nr 56; haar Hoofd met de kinderen zijn ver huisd naar de Badhuiskade nr 81anno 1863. In het Kalhuis, buiten-Societeit zonder vergunning, staan ongeveer een halve eeuw geleden op een Februari-middag eenige zeelui te kallen (babbelen) over het schip, dat inden nanacht even westelijk van de Wurf (Kerkwerf) is gestrand, en hebben het zeer druk over de lading, bestaande uit wijn op fust. Het vaartuig is uiteengeslagen en de okshoofden drijven log en langsaam naar den wal, gezweept door den stevigen noordwester, deinend op de hooggaande golf, gegee- seld door de kokende branding. De vloed komt op, en de Zo o per drijft ze naar het Schuitengatd. i. de werf recht- tegenover de Kerkstraat. De strandvonders zijn ijverig in de weer om de vaten te bergen. recht geurig. Te samen zullen zij de grootte hebben gehad van de Korte Beestemarkt; van diepte was nimmer sprake, als zijnde onpeilbaar. Bij wijlen het Badhuis was een heusche watervijver, sedert gedemptter plaatse waar de Kapel is gebouwd. De voltooiing van het Kanaal in '1862 was een stap op den goeden weg. Thans is de brandweer in orde. Den stroom, die bij opkomenden vloed van west naar noord langs het strand vloeit, noemt de zeeman Zooper. De snelheid is somwijlen verbazend. «Un starke zooper» sleept zelfs de beste en krachtigste zwemmer reddeloos voort. Bij invallende eb vloeit de stroom in de omgekeerde richting en is altijd zwak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 199