rijks- DE BAZAR Damesmodes en Handwerken. en Residentie-Almanak GEBR. BELINFANTE, 102. Tijdschrift voor Fraaie Handwerken. IS8S. 64e Jaargang. Voor Ijet Koninkrijk der Nederlanden en zijne Koloniën. Tijdschrift voor (Vereenigd met den MODEGIDS). Bevat jaarlijks meer dan 2000 teekeningen van Dameskleedingstukken en daarenboven min- stens 200 modellen van Dames- en Kinder-Cos- tumes, meer dan 400 teekeningen van Borduurpatronen enz. Franco zending naar het platteland na ontvangst van postwissel a f 1.— voor 6 nummers; f 1.50 voor 6 nummers met 6 gekl. platen; f 1.50 voor 6 nummers met 3 geknipte patronen en f2- voorde compleete editie. Uitgave Gebr. BEL1NFANTE, Den Haag. Extra-uitgave van DE BA.ZA.Ft. Verschijnt 8 maal per jaar. Ieder no. bevat vier pagina’s tekst met eene uitgebreide verzameling patronen voor alle mogelijke fraaie Hand werken Daarenboven een gekleurd patroon voor Borduurwerken of anderszins. Per 3 maanden 5O, voor niet-abonneés op de Bazar ï‘O.7’5. Uit officieële bronnen, samengesteld. Bij inteekeniug f 3 50; buiten niteekening f 4.—. Boekhandelaren-Uitgevers. JVaGENSTRAAT 1OO102. JELBPHOON O. s46. Gérftraal 'Advertentie-Bureel V^aqeqstraat J\|o. %jSS>~ Bestellingen en Advertentiën worden per Telephoon aangenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 210