„HET SPORTBLAD,” Uitgave CREMER Co., Pen Haag. van Weekblad voor alle takken van Binnen- enBuitenlandsche Sport. Alle Boekhandelaren nemen abonnementen aan. Verschijnt iederen Donderdag. Redacteuren: A. L. Convée en W. Mulier. Vaste medewerkers: H. A. Graaf van Bijlandt, Luit. Jlir. J. L. Mock, Baron De Salis, Mr. J. van Buttingha Wichers. Prijs per Jaargang van 58 Nrs. f 6 Franco per Post f 6-50. 31, HOFSPUI 31. De Echte Zweedsehe Lucifers. ZIJN VERKRIJGBAAR: Bewijs van afkomst is voor een ieder ter inzage. BENEVENS DE ALOM BEKENDE URBANUS en SLIJMBILLEN. Chemicaliën, Verfwaren en alle soorten van Kwasten, Penseelen. Sponzen, Zeemlederen en Borstelwerk. RR. PP. BÉNÉDICT1NS POUDRE DENTIFRICE PASTA, en Mondwater ook van Stark. EK E L A A R'S -ODEURS. B O L D O O TS enz. enz. S. M. v. VRIESLAND Mz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 218