-7- XXXI -->-£Q de chefs en den 'diensttijd der verschillende T aïdeelinaen van het PlaTatseliik Bestuur. A Opgaven van C kantoren en afdeelingen van het Plaatselijk Bestuur. BUREAU VAN DEN BURGERLIJKEN STAND. Wethouder, Ambtenaar v. d. Burgerlijken Stand: Mr. F. A. P. baron Wittert van Hoogland. Het bureau wordt gehouden in een der benedenvertrekken van het Raadhuis, waar de aangiften van geboorten en over lijden kunnen geschieden op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, van ’s morgens 9* tot ’s namiddags 1 ure, op Woensdag en Vrijdag, van ’s middags 12 tot’s namiddags 2 uren; en op Zondag van 12 tot half één. Bij noodzakelijkheid tot het doen van aangiften op Feestdagen, worden daarvoor de uren bijzonder bepaald. Be sluiting van huwelijken geschiedt op Woensdag en Vrij dag, tenzij dit op een anderen dag wordt verlangd. De kosten zijn: op Woensdag en Vrijdag, vóór 12 uur, afgezonderd van de overige paren f '15; tusschen 12 en 2 uur 30; na 2 uur f '15; op een anderen dag 60. GEMEENTESECRETARIE Eerste Afdeeling, Hoofdcommies: W. Dietz, belast met de volgende werkzaamheden: nationale militie, schutterij, politie, jacht en visscherij, openbare middelen van vervoer, medische en veterinaire politie, staatsloterij, wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank, jaarverslag; wet op den waarborg der gouden en zilveren werkenattestation de vita; repertoire van den Secretaris; opmaken van alle akten, uitgezonderd de eigendomsakten en het verrichten van alle verdere werkzaamheden, welke niet aan andere afdeelingen zijn of kunnen worden opgedragen. Tweede Afdeeling, Hoofdcommies: J. J. F. Witmer, belast met de volgende werkzaamheden: comptabiliteit der gemeente, met inbegrip van het opmaken der begrooting en rekening, en van alle daarmede in verband staande werkzaam- b heden verificatie van rekeningen van aan de gemeente reken-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 33