X xxxin Haven, dat der derde afdeeling in de Keizerstraat te Scheveningen. Posthuizen der politie 1 Loosduinsche brug. 2 Westerbaenstraat. 3 Van der Duynstraat. 4 Bezuidenhout. 5 Bij het Kurhuis. 6 Ostadestraat. 7 Bij het Hollandsche Station. III --43© het opmaken der kiezerslijsten; agenda met index; in het net schrijven van minuten, notulen enz.; expedieeren van alle stuk ken; bijhouden van alle lijsten en roosters van de leden van den Raad en van commissiën; administratief archief. OUD-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. Archivaris: A. J. Servaas van Rooyen. Geopend ’sMaandags, Woensdags en Vrijdags, van 'smorg. 40 tot ’s namiddags 3 uur. De Secretarie is dagelijks geopend van ’s morgens 9| ure tot des namiddags 3 uren, zoo tot het bekomen van informatiën als tot het verkrijgen van paspoorten en andere akten. Attestati'én de vita worden afgegeven ’s Maandags, Woens dags en Vrijdags, van ’s morgens 40 tot ’s namiddags 1 ure. Bij den aanvang van ieder kwartaal heeft daarop eene uitzon dering plaats, en daarvan wordt tevoren in het dagblad der gemeente aankondiging gedaan. BUREAU VAN DEN GEMEENTE-ONTVANGER. Ontvanger: Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland. Tot betaling van den Hoofdelijken Omslag, Hondenbelasting en Waterleidingop het Raadhuis, de vijf eerste werkdagen van alle weekvan 92 uren. POLITIE. Hoofdcommissaris: J. C. van Schermbeek. Commissarissen van politie: le afd. F. de Klopper, 2e afd. F. A. P. Dietz, 3e afd. L. G. Vernée. Hoofdinspecteur: F. E. van Bunge. Het Hoofdcommissariaat van politie is gelegen aan het Alexan- derspleinhet Commissariaat der eerste afdeeling op de Dage- lijksche Groenmarkt, dat der tweede afdeeling aan de Nieuwe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 35