r XLII naar gedrukte o-o—<2 Postpakketten naar Nederl.-Indiê kunnen verzonden worden naar de aanlegplaatsen der mailbooten Batavia, PadangSoe- rabaja en Samarangtegen de prijzen: tot 1 kilo f 0.85; 13 kilo’s f 1.35; 35 kilo's 1.85. De adressen moeten op de pakketten geschreven worden, terwijl voor andere dan bovengenoemde aanlegplaatsen de ver dere kosten voor rekening van den geadresseerde komen. Noodig zijn twee douaneverklaringen en de pakketten met lak te verzegelen. Pakketten voor plaatsen waar stations of halten van den N. 1. spoorweg gevestigd zijn, kunnen tot hunne bestemming gefran keerd worden. Het port bedraagt tot 1 kg. 1.15. boven 1 tot 3 kg. f 1.65. 3 tot 5 kg. f 2.25. Aan bedoelde stations en halten kunnen ook pakketten Nederland en elders aangenomen worden. Stations en halten aan den N. I. spoorweg zijn: Bodjong- gedeh, Brambanan, Bringin, Kroembong, Buitenzorg, Delangoe, Depok-Djokja, Goendih, Gogodalem, Kalassan, Kali-Osso, Ka- rangsono, Kedong-Djati, Lawang, Meester Cornelis, Padas, Passar Mingo, Pondak Tjina, PoerwodadiSalemSolo, Srowat, Tongoeng, Telawa, Tempoeran, Tjepper, Tjitajam, Toentang (Salatiga), Weltevreden, Willem I. Ge-wone aanteekening van brieven, gedrukte stukken, monsters van koopwaren en briefkaarten boven het gewone port 10 et. Vergoeding 25.Aanteekening met aangegeven waarde: behalve het gewone port 2| ct. voor elke ƒ109.— doch minstens 15 ct. Aanteekening boven 6000.niet toegelaten. Gewone aangeteekende brieven en brieven met aangegeven waarde tot hoogstens 600.kunnen ook door hulppost kan toren verzonden wotden of door een ander dan den geadres seerde ontvangen worden tegen behoorlijke invulling enonder- teekening van het formulier van lastgeving, dat op de kennisgeving is afgedrukt. Wordt een aangeteekende brief niet in ongeschonden toestand ontvangen, dan behoort aangifte daarvan onmiddellijk te geschieden ten einde proces-verbaal te kunnen opmaken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 44