r A A ^>-0- -O— XLIX TC. een gewoon tele- CR. FS. D. ST. RP. EP. ED. TB. RO. PP. XP. PR. XD. I)P. 2 maal gewone telegr. binnenland. 3 buitenland. wordt voor groote plaatst Bij aanbieding -O—<5^ verstaanbare taal, overeengekomen taal of geheimschriftbij voorkeur echter NederlandschDuitsch, Fransch of Engelsch. Geheimschrift kan slechts uit Arabische letters of cijfers be staan. Voor verschillende aanwijzingen kan men gebruik maken van volgende verkortingen. Dringend telegram Betaald Diensttelegram. Betaald antwoord. Geldt voor den prijs van 10 woorden. Bij meer woorden zet men RP (aantal woorden). RPD. Dringend antwoord betaald. Collationeering betaald. (Ter meerdere zekerheid voor de juiste overseining. Kost gedeelte van een gewoon tele gram). Kennisgeving van ontvang betaald. Kost den prijs voor 10 woorden. Naseinen. Iedere naseining wordt den geadresseerde in rekening gebracht als gewoon telegram. Open bestellen. Post betaald. Bode betaald. Post aangeteekend 10 ets voor aanteekening. Bode borg gesteld. Bestelgeld betaald. (Bij enkele spoorwegkantoren en dan 25 cents bij vooruitbetaling). Estafette betaald. Estafette borg gesteld. Telephoon bestelling. Kost 5 ets. Elk dezer verkortingen geldt voor één woord. Aanbevolen de telegrammen duidelijk te schrijven en de adressen vooral i.,„4Sen z ,0 vouec|jg- mogeïijk op te geven. j van telegr. verleenen de postkantoren hunne tusschenkomst kosteloos. Gebruik van verkort of overeenge- bomen adres kost per jaar ƒ20.bij vooruitbetaling. De onder- teekening kan verkort of weggelaten worden. y IV

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 51