T LX I lijk (P. 4.) MIDDELEN VAN VERVOER. gedurende hoogstens 20 minuten f 0.60. 30 0.75. 1 uur 1.25. II. Van middernacht tot zonsopgang dubbele prijs III. Bagage (geen handbagage) f 0/10 per stuk. Na verloop van het eerste uur wordt ieder ingetreden kwart uur betaald met f 0.30. Alle ritten, ook die buiten de bebouwde kom der Gemeente, zijn hieronder begrepen, doch de koetsier is niet verplicht zich verder dan 1 uur gaans (5 kilometers) buiten de grenzen der Gemeente te verwijderen. QS>-o- Art. 2. Tegen het einde der bijeenkomsten zullen de rijtui- gen, wa rmede wordt voorgereden aan de voor- en achterdeur van het Gebouw, in file worden geplaatst: a. in het Lange Voorhout langs het Ministerie van Marine; b. in de Hooge Nieuwstraat tusschen het Tournooiveld en het Gebouw. Met deze rijtuigen wordt weggereden in de richting naar den Kneuterdijk. Art. 3. In het Lange Voorhout, aan de overzijde van het Gebouw, zullen, tegen het einde der bijeenkomsten, bovendien rijtuigen mogen worden geplaatst, doch niet anders dan orde lijk en in file, op aanwijzing der politie, werwaartsde bezoekers zich te voet kunnen begeven. ’s-Gravenhage31 December 1885. De Burgemeester, PATIJN. TARIEF der stationneerenile Rijtuigen te’s-Gra- venhage, vastgesteld door Burgemeester en Wet houders den 8 April 1889. I. Voor het gebruik door 1 a 5 personen: CC. --on .ncn b. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 63