T V 8. BODEDIENSTEN NAAR OMLIGGENDE GEMEENTEN. LXIV 9. openbare straat post vatten, zonder vergunning van den Bur gemeester. EXTRACT uit de Algemeene Politieverordening voar ’s-Gravenhagevan 14 October 1884. Art. 10. Niemand mag als besteller, wegwijzer of pakjesdrager op de Monster. Bij J. H. van den Ark, de Vink, Loosduinsche weg. Maandag half vier. Vrijdag half drie. ld. Bij van der Boor, Schoolstraat 4, bode van Galen, dagelijks behalve Woensdag. ’s-Gravesande. Bij Varenkamp, Groenmarkt 23' Bode Solle- veldt. Dagelijks behalve Donderdag. Loosduinen ld. Bode van Galen, dagelijks behalve Woensdag. Leiden. Bij Catenius, Dennenweg 54. Bode Chaudron, dagelijks. - Art. 11. De bestellers,, wegwijzers of pakjesdragers moeten een meta len plaat, waarop hun volgnummer is vermeld, zichtbaar dragen op de borst gedurende den tijd dat zij op de openbare straat post vatten. Zij mogen geen hooger loon vorderen dan vermeld is in een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen tarief, waarvan zij steeds een gedrukt exemplaar bij zich zullen moeten hebben, dat zij op de eerste vordering van dengeen, wien zij hunne diensten aanbiedenmoeten vertoonen. VRACHTEN per KRUI- of HANDWAGEN te ver voeren, hoogstens 30 minuten ver en niet zwaarder dan 50 kilo’s40 ets. BEZORGING van ZWAARDER VRACHTEN of andere dien sten tegen vooraf overeen te komen loon.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 66