X Y Y LXX - 1 ping het derde jaar nog niet zijn ingetreden, met ééne couchette voor beiden te zamen als een kind van 2—10 jaren. Voor een kind dat op den dag van inscheping het derde jaar nog niet is ingetreden, is geen passagegeld verschuldigd, doch heeft men ook geen aanspraak op eene afzonderlijke couchette. Voor iedere couchette, welke boven het aantal personen, die volgens het tarief daarop aanspraak hebben, verlangd wordt moet f 250.worden bijbetaald. De Directie of hare Agenten te Batavia treden alleen in bij zondere voorwaarden met eene familiebestaande uit minstens zeven meerendeels volwassen personen, die voor particuliere rekening reist. Passagiers, die onderweg van reisplan veranderen, behoeven niet meer bij te betalen dan het verschil van den tariefsprijs tot hunne eerste en laatste bestemming. Zij, die uit Oost-Indië komende, wenschen te ontschepen in een der Europeesche havens, welke het schip aandoet, zonder dit aanvankelijk te hebben bedongen, ontvangen bij het van boord gaan terug, wat zij meer betaald hebben dan de tariefsprijs tot die plaats. Zij die te Southampton of te Genua of Marseille verlangen te embarkeeren, behooren plaats te bespreken (met of zonder tusschenkomst van een Agent dezer Maatschappij) bij de Di rectie te Amsterdam of Rotterdam en hebben alsdan het voor recht hunne bagage te Amsterdam en Rotterdam in te schepen. Het bagagebiljet ontvangen zij bij aanboordkomst, alwaar ook de c. q. verschuldigde vracht voor over-bagage wordt ingevorderd. Zij die binnen 12 maanden na aankomst met een der stoom schepen van deze Maatschappij de terugreis aanvaarden, genieten een reductie van 12£ pCt. op de door hen betaalde en te betalen som voor de heen- en wederreismet dien verstande nochtans, dat op de passage van de heenreis reeds geen reductie wegens retour is genoten. Zij die de heenreis als Gouvernements-passagier hebben gedaan en de terugreis voor eigen rekening doen, genieten alleen de 12| pCt. reductie op den passage-prijs van de te aanvaarden terugreis. Er worden retour-tickets le en 2e kl. afgegeven, geldig voor j -o-<öO

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 72