X 6O’"X - Y Y LXXI f 100,— 2e bij embarkement te Genua of Marseille bij debarkement te idem 50 —^30 terugkeer binnen zes maanden na aankomst, met 25 pCt. reductie op den tariefsprijsd. i. bijv, voor 1 passagier ie kl. van Batavia naar Genua of Marseille en terug of omgekeerd f 1050,enz. Aan passagiers, die de terugreis niet aanvaarden, wordt restitutie gegeven van een derde gedeelte der betaalde passage, tegen intrekking van de ticket, waarop voor het gerembour seerde bedrag kwitantie wordt gevorderd. Zijdie den termijn van 6 maanden overschrijdenmoeten bijbetalen volgens tarief, tegen kwitantie te stellen op de keer zijde van het passage-biljet en met aanteekening daarvan op ’t contróle-biljet voor de terugreis. Bedienden van Passagiers. Europeesche en daarmede gelijkgestelden betalen als passa giers 2e klasse. Javaansche en daarmede gelijk gestelden betalen f 100, zonder eenige reductie voor retour-reis binnen het jaar of korting bij embarkement of debarkement te Genua of Marseille en zon der onderscheid of zij in dienst van passagiers dan wel afzon derlijk reizen. In dienst bij eene familie met 3 of meer kinderen (onver schillig van welken leeftijd; wordt voor één Javaansch bediende geen passage betaald. Gouvernements-Passagiers. Gouvernements-passagiers zijn alleen degenen voor wie de passage volgens Contract met het Gouvernement door den Lande rechtstreeks aan de Stoomvaart-Maatschappij wordt betaald. Voor dezen zijn de bovenstaande tarieven voor eerste en tweede klasse niet van toepassing en wordt ook geen reductie bij retour binnen 6 of 12 maanden berekenddewijl op andere voorwaarden met het Rijk is gecontracteerd; aan hen wordt echter uitgekeerd bij in- of ontscheping te Genua of Marseille als volgt: Aan passagiers le klasse 2e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 73