r THEATRE ROYAL FRANQAIS DE LA HAYE. LXXIII halve plaatsen in verhouding ---o-<s© In deze prijzen zijn Koffie, Déjeuner, Dineralsmede gewone T wijn bij de maaltijden, begrepen. Kinderen van 3 tot 10 jaar betalen de helft, die onder de3 jaar niets. Bij het bespreken der plaatsen moet worden gestort: f 73,door de passagiers der le klasse 152,w 2e benevens de kosten van leges. Het restant wordt met het Departement van Koloniën ver rekend. Directeur L. DESUITEN. Abonnementsvoorwaarden De abonnementen worden aangegaan voor 90, 45 en 12 voor stellingen' Het abonnement van 90 voorstellingen bestaat uit alle voor stellingen die gedurende het seizoen worden gegeven. Voor het abonnement van 45 en 12 achtereenvolgende voorstellingen onderhandelt men met de administratie. Het abonnement is niet, persoonlijk. De administratie behoudt zich het recht voor om het abon nement niet door te laten gaan, telkenmale wanneer zij dit voor hare belangen noodig zal oordeelen. De prijs van het abonnement is vastgesteld volgens achter staand tarief. Zij die gedurende het vorige speelseizoen waren geabonneerd, genieten de voorkeur voor de plaatsen, welke zij toen in ge bruik hadden, tot den lOden September des namiddags 3 uur. Alle abonnementen worden vooruitbetaaldalleen de abonne menten van 90 voorstellingen worden in twee termijnen betaald. De kaarten moeten den naam dragen van den abonnent bij wien het geld ontvangen wordt. De kaarten worden slechts af gegeven nadat men geteekend heeft op de abonnementslijst. Men wordt ter voorkoming van abuizen verzocht om abon nementen uitsluitend op te geven aan het bureau van de ko medie van 10 tot 3 uur, alwaar ook alle verdere inlichtingen worden verstrekt. ©8*-°—-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 75