2 voor 1889 op ’k Groet u met uw donkre bogen Schoon bezongen Binnenhof, Dat ons Jan de Witt herinnert, ’t Lot dat Barneveldt eens trof. ’k Groet usomber poortgevaarte Pronkend met oud Hollands leeuw Dat een gruwbren moord zaagt plegen In een schoone en roemvolle eeuw. ’k Groet u met uw lindeblaadjes Voorportaal van 't vriendlijk woud, Wijkplaats van de schim van Huygens, Immer jeugdig, groen Voorhout. ’k Groet utal van schoone tempels Aan der kunsten God gewijd, Die in ’t drok gewoel des levens Plekjes van verkwikking zijt. ’k Groet u maar waar zou ik einden In het u gewijde lied, Vriendlijk, lieflijk ’s Gravenhage Dat ons harte hulde biedt? Heil dan Koningin der steden, Immer jeugdig, immer schoon, Blijf als kostbre parel blinken Aan oud-Hollands stedekroon. 3) Zie de aanteekening in den eersten Jaargang bladz. 22. 2) Wij verheugen ons zeer, dat de dichter, de heer J.Tideman, ons de toestemming wilde geven tot het overnemen van dit in 1849 geschreven vers uit den bundel: «Gedichten» van zijn hand, ten vorigen jare in druk, doch niet in den handel, uitgegeven. Red.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 85