15 de kelen droog werden en een nieuwen dronk eiscliten. Het bevreemdde Aelbrecht Gillessen wel eenigszins, dat met het late avonduur, nadat zijn herberg reeds leeg was ge worden, deze met name genoemde gezellen nog tot hem terugkeerden en opnieuw om een dronk vroegen. Nu, hij schonk dien gaarne en hij lachte in zijn vuist, zonder ver der om de reden van dat vreemd bezoek te denken. Een lange houten tafel draagt de bierkroezenterwijl het tiental flink gebouwde mannen in allerlei karakteristieke houdingen zitting heeft genomen op de bijgeschoven ban ken. De hoofden worden geheimzinnig en dicht bij elkaar gestoken. Het lijkt wel, dat, zoo al geen belangrijke be sprekingen plaats hebben, zij in elk geval van ernstigen aerde zijn. Ook schijnt het onderwerp aan allen bekenden slechts een voortzetting te zijn van vroegere beraadsla gingen. Het gesprek werd eerst zacht en half fluisterend gevoerd, maar al naarmate het bruine opwekkende vocht door den gullen waard in de kroezen wordt gegotenen deze met gretige teugen worden geledigd, al naar die mate wor den de stemmen luider en verwarder, en neemt de opge wondenheid van oogenblik tot oogenblik toe. Niet alle volders, die hier bijeen zijn, wijden aan het gesprek dezelfde aandacht. De jongman met blonde haren, blauwe oogenen tengerehoewel gespierde leestdien wij met den naam Andries Sassebout hooren noemenheeft zich ten minste afgekeerd, en het eene been over de bank gesla gen om des te beter naar de uit het achtervertrek binnen tredenden te zien, als de deur opengaat. Wij kunnen hem geen ongelijk geven. Geertede jongste dochter van Aelbrecht Gilleszoon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 98