et’straatje, hierboven vermeld, dat in 1616, blijkens den plattegrond van dat jaar, aan weerszijden door een hek was afgesloten, waardoor min of meer op particulier bezit wordt gedoeld, droeg niet altijd dien naam. Nadat het een tijd lang in verschillende akten werd aange wezen als het straatje of steegje, loopende van het Voorhout naar de Hooge Nieuwstraatwordt het in eene koopakte van 13 Januari 1657 Schrootstraatje genoemd, vermoedelijk naar zekeren Heer Schroot, die daarop rechten had door, of er uit gang in had met daaraan grenzende perceelen, die zijn eigendom waren. Die naam, hoewel eenigen tijd verdrongen, door dennaam van Banchemstraatjezooals o. a. eene koopakte van 21 April 1660 vermeldt, wijl den President van Banchem, eveneens daaraan grenzende perceelen in eigendom behoorden, (er was een zeer geldige reden voor om dien naam niet aan genaam te doen klinken in de ooren van de Hagenaars), is sedert gebleven, zij het ook in gewijzigden vorm. J~]et @)clporsteeqVecjerstraatje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 101