35 R. Den Haag. De naam Sclioorsteenvegerstraatje toch is m. i. op dezelfde ■wijze gevormd als o. a. het Kissemstraatje en het Maziestraatje. Alle drie zijn verloopen vormen van Schroot zijn Staatje, Kidt zijn Straatje, en Maes zijn Straatje, welke straatjes aldus genoemd werden, omdat de naast die straatjes wonenden, ook grootendeels eigenaren waren van de zich daarin bevindende perceelen, zooals voor de twee laatst genoemde de Straatgeld-registers met zekerheid aanwijzen. De naam Sclioorsteenvegerstraatje heeft de grootste wijzi ging ondergaan. «Schroot zijn Straatje» verliep door toepassing door het volk van eene geliefkoosde gramatische figuurmetathesis genaamd, in Schoort zijn Straatje. Het verplaatsen van de r gebeurde zeer dikwijls; voor beelden te over, waarvan het meest sprekende zijn: drempel, dorpelgrutgortbronbornputbrandenhamenwrochten, werken; vorst van vriezen. Toen het nu eenmaal Schoort zijn straatje waswerd door eene andere gramatische figuur epenthesis genoemd, ter verzachting der klank een s tusschen de r en t ingelast. Onwillekeurig ging schoor.;/ xijn over in schoorstee?», dus schoorsteenstraatje, en toen nu dit woord er was, vulde de spraakmakende gemeente, die alles begrijpen en verklaren wil (verduidelijken naar hare bevatting)er aan toe veger, zoodat de naam Sclioorsteenvegerstraatje gevonden was, en zich tot in onzen tijd handhaafde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 102