41 waren expresselijk daarvoor naar Londen gereisd: de Suttons hadden daar een eigen pokken-hospitaal met een eigen kapelaanden eerwaarden Robert Houltondie èn gedurende èn na afloop der enting gebeden opzond. Alles zeer ongemeen, zeer stichtelijk en daarom zeer gezocht. Tegen den uitgedrukten d. i. almachtigen wil van Heeren Burgemeesteren vermochten onze doctoren en onze chirurgen niets. De bijzondere wijze, waarop de Heeren den Engelschen den bal toewierpen, toont zonneklaar, dat er bysondere reedenen bestaan moestendeze waren minachting voor al wat Hollandsch is, zucht om zich te onderscheiden en drang der modedrie kenmerken der toen malige hooge aristocratie. De ellendige naijver tusschen doctoren en chirurgen werkte haar in de handBurgemee steren werden geplaagd met missive op missive, deden uit spraak naar den indruk van het oogenblik, en zoo kwamen beide collegiën bij den Duivel te biecht. De twee Engel schen verrichtten intusschen vier inoculation op hoog-ver- eerend verzoek van den Heer Bentinck van Rhoon, wiens voorvader Hans Willem de intieme vriend was van den Prins van Oranje, later Willem III; bekend is het, dat de Prins, hevig door de pokken aangetast, zestien dagen en nachten achtereen door Bentinck liefdevol werd opgepast. (Zie o. a. Haagsche Jaarboekje voor 1890bl. 60.) Stads-doctoren ontboden Sutherlandonderzochten zijn doc- torsdiploma en bevonden het echt. Hij was den 15 November 1740 in Schotland gepromoveerd; toenmaals toch konden alle doctoren uit de wijde wereld zich hier vestigen tegen betaling van tien ducatons of f 31.50. «Doch hem is ter deeg beduidt dat zijn makker Heuits, als geen promotie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 108